Bildningsalliansen

Bildningsalliansen är den nationella samarbetsorganisationen för fri bildning i Svenskfinland. Det betyder i klartext att våra medlemmar är svensk- och tvåspråkiga folkhögskolor, arbetar- och medborgarinstitut, sommaruniversitet, Svenska Studiecentralen och Folkhälsan Utbildning Ab.

Bildningsalliansen erbjuder

  • regionala, nationella och nordiska forum kring gemensamma frågor
  • fortbildning av lärare, rektorer och övrig personal
  • tjänster som stöder och utvecklar våra medlemmar

Bildningsalliansens vision

Den fria bildningen är den ledande aktören för kunskap och välmående i Finland.

Bildningsalliansens mission

Bildningsalliansen jobbar för att trygga verksamhetsförutsättningarna på svenska för alla verksamhetsformer och stöder medlemmarna i deras uppdrag.

www.bildningsalliansen.fi